Showroom (66-2) 7127424 , Head office (66-2) 7126755-9 

Thailand's Premier Home and Commercial Equipment Supplier

Frequently Asked Questions

เครื่องวิ่งไฟฟ้า,ลู่วิ่ง (Treadmill)

 • สายพานเอียงไม่เท่ากัน มีวิธีปรับอย่างไรครับ?
 • 1.เปิดเครื่องวิ่งที่ความเร็ว 3 ถึง 5 กม./ชม. 2.กรณีเอียงชิดขวาให้ปรับสกรูหกเหลี่ยมที่อยู่ด้านท้ายเครื่อง ด้านขวามือไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ไปที่ตำแหน่งที่ 3 นาฬิกา หรือ ¼ รอบการหมุน แล้วรอดูผลว่าสายพานเลื่อนกลับมาอยู่กึ่งกลางหรือยัง ถ้ายังให้ปรับสกรูเหลี่ยมที่อยู่ด้านท้ายเครื่อง ด้านซ้ายมือไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา หรือ ¼ รอบการหมุน แล้วรอดูผลว่าสายพานเลื่อนกลับมาอยู่ที่กึ่งกลางหรือไม่ 3.กรณีเอียงชิดซ้ายให้ปรับแต่งด้วยวิธีการเหมือนข้อ 2 แต่สลับด้านกัน 4.เร่งความเร็วของสายพานขึ้น ถ้าสายพานยังคงอยู่กึ่งกลางก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ได้ ให้กลับไปทำตามข้อ 2 และ 3 อีกครั้ง
 • อาการสะดุดขณะวิ่งบนสายพาน เกิดจากอะไร และแก้ไขได้อย่างไรครับ?
  ปัญหานี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
 • อาการสะดุดเพราะสายพานวิ่ง ให้ปฏิบัติดังนี้
  1.เปิดเครื่องวิ่งที่ความเร็ว 3 กม./ชม. แล้วขึ้นไปยืนอยู่บนขอบเครื่องวิ่งด้านซ้ายและขวา
  2.ยึดราวจับหรือมือจับให้มั่นคง เท้าซ้ายยืนบนขอบ แล้วใช้เท้าขวาเหยียบพร้อมออกแรงกดลงสายพาน ถ้าหากสายพานหยุดหมุนแสดงว่าสายพานหย่อนเกินไป ให้ทำการปรับสกรูหกเหลี่ยมด้านท้ายเครื่อง ทั้งซ้ายและขวาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา หรือ ¼ รอบการหมุน
  3.ทดลองวิ่งหรือเดินหากยังคงมีอาการสะดุดอยู่ให้กลับไปทำข้อ 2 อีกครั้ง
 • อาการสะดุดเพราะสายพานมอเตอร์ 1.ให้แจ้งฝ่ายบริการ
 • หากวิ่งแล้วเกิดอาการกระตุกที่ฝ่าเท้า ควรทำอย่างไรครับ?
 • 1.ปิดสวิทซ์เครื่องวิ่ง แล้วปรับสกรูหกเหลี่ยมด้านท้ายเครื่องทั้งซ้ายและขวา จนสายพานวิ่งหย่อน
  2.ตรวจดูสภาพพื้นผิวของไม้กระดานหรือสายพานวิ่ง
  มีร่องรอยของการสึกหรอหรือมีกลิ่นเหม็นไหม้และมีคราบของการไหม้หรือไม่ หากพบว่ามี ให้หยุดใช้เครื่องและแจ้งฝ่ายบริการทันที
 • ปิดเครื่องแล้วปรากฎว่าไม่มีไฟแสดง การทำงานของหน้าจอ แก้ไขได้อย่างไรครับ?
 • 1.ปลั๊กไฟเสียบหรือไม่
  2.สวิตซ์ ปิด-เปิด อยู่ในตำแหน่งเปิดหรือไม่
  3.ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ไฟถูกตัดหรือไม่
  4.สวิตซ์ฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งานหรือไม่ หากทำการตรวจสอบทุกข้อแล้วอาการยังคงเดิมให้ ติดต่อฝ่ายบริการ
 • เปิดเครื่องแล้วไฟหน้าจอทำงาน แต่สายพานไม่หมุนควรทำอย่างไรครับ?
 • 1.เปิดสวิตซ์เครื่องไปที่ตำแหน่งเปิด กดปุ่ม Start
  2.กดปุ่มเพิ่มความเร็ว
 • หากปรับระดับความชันแล้วเครื่องไม่ยกตัวขึ้น จะต้องทำอย่างไรครับ?
 • 1.กดปุ่มเพิ่มความชันแล้วให้สังเกตดูว่าตัวเลขเปลี่ยนตามที่กดหรือไม่ ถ้าหากเปลี่ยนตามที่กดแต่อาการยังคงเดิม
  ให้แจ้งฝ่ายบริการ
 • หากค่าความเร็วและค่าการเผาผลาญแคลอรี่ ไม่ถูกต้องควรทำอย่างไรครับ?
 • 1.ให้ตรวจเช็คในหมวดการตั้งค่าของโปรแกรมว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ตั้งค่าไว้เป็นภาษาอังกฤษ (Mile / Lbs)
  แต่ใช้งานจริง ต้องการเป็นระบบเมตริก (Km./Kg.) เป็นต้น
 • อาการโปรแกรมการวัดชีพจร/เครื่องวัดชีพจรไม่ทำงาน ควรจะแก้ไขอย่างไรครับ?
 • 1.ตรวจเช็คในหมวดการตั้งค่าของโปรแกรมว่า ค่าที่ตั้งไว้ตรงกับประเภทของเครื่องวัดชีพจรหรือไม่
  โดยเบื้องต้นสามารถทดสอบกับเครื่องอุปกรณออกกำลังกายชนิดอื่นที่รองรับการทำงานโปรแกรมนี้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งฝ่ายบริการ

คำแนะนำ เมื่อเครื่องวิ่งเกิดปัญหาให้สังเกตว่าผิดปกติอย่างไร มีรหัสข้อผิดพลาดหรือหน้าจอ
แสดงข้อความอะไร ให้จดไว้แล้วดูในคู่มือ เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือเป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้ฝ่ายบริการต่อไป

จักรยาน (Bike)

คำเตือน ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้
คำแนะนำ ท่านสามารถดูรูปได้จากคู่มือภาษาอังกฤษ
 • อาการเปิดเครื่องปั่นจักรยานแล้วแผงควบคุมการทำงานไฟไม่ติด หรือ ติดๆดับๆจะทำอย่างไรครับ?
 • 1.ตรวจเช็คขั้วต่อของสายไฟต่าง ๆ ว่า แน่นดีหรือไม่
  2.สำหรับรุ่นที่มีแบตเตอรี่ให้ทดสอบว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้หรือหมดอายุแล้ว หากทำการทดสอบแล้ว ยังมีอาการเดิมให้ติดต่อฝ่ายบริการ
 • อาการหน้าจอแผงควบคุมการทำงานมีไฟขึ้นปกติแต่ไม่สามารถกดปุ่มให้ทำงานได้ ต้องทำอย่างไรครับ?
 • ขณะปั่นและหน้าจอมีไฟติดอยู่ให้ทดสอบโดยการกดทีละปุ่ม โดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวเลขขึ้นลง
 • หากกดปุ่มปรับความต้านทานแต่ไม่มีแรงต้านจากตัวเครื่อง สามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ?
 • ในกรณีเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าให้ตรวจสอบขั้วต่อของสายไฟต่างๆ ว่าแน่นดีอยู่หรือไม่
  ในกรณีเครื่องใช้การปรับด้วยสายสลิง ให้ตรวจสสอบสายสลิง และระบบเบรกแม่เหล็ก
  หากทำการตรวจสอบแล้วยังมีอาการคงเดิมให้ติดต่อฝ่ายบริการ

เครื่องปีนไต่ (Stepper)

คำเตือน ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้
คำแนะนำ ท่านสามารถดูรูปได้จากคู่มือภาษาอังกฤษ
 • หากหน้าจอแผงควบคุมไม่มีไฟแสดงการทำงาน ควรแก้ไขอย่างไรครับ?
 • 1.ปลั๊กไฟที่ผนังเสียบหรือยัง สวิตซ์อยู่ที่ตำแหน่ง เปิดหรือยัง (สวิตซ์ตัวที่สายไฟเข้าและสวิตซ์ที่หลังแผงควบคุม ฟิวส์ขาดหรือไม่) หากทำการตรวจแล้วยังมีอาการคงเดิมให้แจ้งฝ่ายบริการ
 • บนหน้าจอแผงควบคุมการทำงานมีไฟขึ้นปกติ แต่ไม่สามารถกดปุ่มให้ทำงานได้ ต้องทำอย่างไรครับ?
 • 1.เปิดสวิตซ์แล้วทดสอบ โดยการกดทีละปุ่มว่าทำงานหรือไม่ ถ้าทำงาน ที่ช่องข้อมูลควรมีการเปลี่ยนแปลงและมีเสียงดังปี๊บ
  2.ปุ่มกดมีร่องรอยของความเสียหายหรือไม่ เช่น ฉีกขาดหรือยุบลงไป หากทำการตรวจสอบแล้วยังมีอาการคงเดิมให้แจ้งฝ่ายบริการ
 • หากกดปุ่มปรับความต้านทานแต่ไม่มีแรงต้านจากตัวเครื่อง สามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ?
 • 1.ในกรณีเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าให้ตรวจสอบขั้วต่อของสายไฟต่าง ๆ ว่าแน่นดีอยู่หรือไม่
  2.ในกรณีเครื่องใช้การปรับด้วยสายสลิง ให้ตรวจสสอบสายสลิง และระบบเบรกแม่เหล็ก หากทำการตรวจสอบแล้วยังมีอาการคงเดิมให้ติดต่อฝ่ายบริการ