คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ทางเราตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเราคือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นบริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์www.sport.co.th
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบอัตราค่าบริการต่างๆ
ของเราจากทางหน้าเว็บไซต์หรือโทรสอบถามได้และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเราและไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมใหม่จากเรา

เราดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง ในการนี้อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ข้อมูลที่มีการรวบรวมได้แก่ วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้นและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเรา และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรานั้น เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเรา และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเรา 


การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากเราต้องการเก็บข้อมูลโดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ ในระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด
เว้นแต่

 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เราในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล 
หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีอย่างนี้ทางเราจะทำการติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ
ทางเราอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรา ต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลท่านที่ให้ไว้กับเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
ในบางโอกาสเราอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเรา อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเราสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับเราด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

expand_less