Showroom (66-2) 7127424 , Head office (66-2) 7126755-9 

Thailand's Premier Home and Commercial Equipment Supplier

PRIVACY POLICY - SPORTATHLON

  PRIVACY & POLICY 


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ดังนั้นเราจึงตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้ บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น  บริษัท สปอร์ตแอธล่อน จำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย
ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sport.co.th

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ และบริการ ตรวจสอบอัตราค่าบริการต่างๆ
ของเราจากทางหน้าเว็บไซต์หรือโทรสอบถามได้และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้
โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเรา
และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

เราสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน
และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น
และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เราอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเรา และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเรา โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรานั้น
เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น
คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเรา และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเรา 


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคล
ติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ
ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน
นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์
และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล
และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้า และเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะไม่จัดสรร หรือ จำหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ
นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เรา
หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นกิจกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น
ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น
เราอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้
เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเรา
และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา
หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน
อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา
องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
ในบางโอกาสเราอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเรา อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว
เราสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับเราด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

  PRIVACY & POLICY 

Sportathlon respects your privacy, and is committed to reasonable measures to safeguard personally identifiable information you may share with us.
www.sport.co.th Privacy Policy (here in after referred to as "The Policy")
is designed to help you understand how we collect and use the information you decide to share,
and help you make informed decisions when providing personally identifiable information to Sportathlon
as a visitor or registered user at www.sport.co.th

What Information Do We Collect?

We only have access to collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you.
We will not sell or rent this information to anyone other than as permitted by The Policy,
or specifically authorized by you. If you choose to register with us and create a user profile you are required to enter your name,
email, and create a password. Additionally, you have the option of providing and/or storing additional information as specified on www.sport.co.th.

 Guest users are only required to provide as much information as is reasonably necessary
to complete any transaction which they have initiated, including an email address, billing, and delivery information. 

However, unlike a registered user who may opt to have delivery information stored, guest users’ information will not be stored
and will only be used for purposes of completing the transaction for which it was provided.  

We will be using browser session data to store your shopping cart as well as your session while you browse the site.
Your data will be stored only for that browser session. However, if you have logged in as registered user,
then your activities will be saved by browser session and stored on the server with a session ID.

Like many companies, we monitor the use of the website by collecting aggregate information.
No personally identifiable information is collected in this process. Typically, such information comprises customer demographics,
traffic patterns, sales, and site usage. This information is used for our commercial purposes,
including to improve usability, performance and effectiveness of the website.

In some instances, we may collect aggregate data through cookies and similar files.
The majority of web browsers accept cookies and similar files, but you can usually change the browser settings to prevent this.
However, if you do so, some functionality of www.sport.co.th may be impaired or lost, particularly any site customization features.

Our website may provide links to third-party websites that are outside of our control and not covered by The Policy, e.g. Facebook® .
We encourage you to review the privacy policies posted on these (and all) sites to learn about those sites policies
and practices with respect to your personally identifiable information.

Any improper collection or misuse of personally identifiable information provided to
Sportathlon may be a violation of The Policy and should be reported to sale@sport.co.th

 

How is the information obtained by Sportathlon used?

Whether you visit www.sport.co.th as a guest or register as a user and create a profile,
your information is used to provide the service or transaction you requested.  If you choose to create a user name and profile,
we may additionally use your information to contact you to remind you about products which remain in
your shopping cart or to obtain product feedback or reviews.

We may share your personally identifiable information with authorized third-parties agents or contractors in order to provide a requested service or transaction.
For example, if we need to ship something to you, we must share your name and address with a shipping company.

Any comments, statuses, updates, +1, tweets, etc that you voluntarily share on a Sportathlon social media page may appear on www.sport.co.th
in the scrolling bar that shows activity on our pages or profiles.

We may collect and share personally identifiable information when we have a good faith belief that access,
use, or disclosure of such information is reasonably necessary to satisfy any
applicable law, rule, regulation, or enforceable governmental or administrative request, enforce our applicable Terms of Service,
including investigation of potential violations, detect, prevent, or address fraud, security or technical issues,
or protect against harm to the rights, property or safety of Sportathlon, our users or the public.

Our use of information other than for the reasons set out above is on an opt-in basis.
This means that you will not receive communications from us regarding,
for example, specials, new products or new services, unless you have given us affirmative permission to receive such communications.

How your information may be shared with advertisers or other Third Parties?

We provide such information to our subsidiaries and affiliated companies who may render services with us or on our behalf.
We may also provide such information to other trusted business partners of ours who process information on our behalf.
We require that these parties agree to process such information based on our instructions and in compliance
with The Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
We may share non-personal, aggregate information regarding customer demographics, traffic patterns, sales,
and site usage with our partners, advertisers or sponsors. We may offer some services on or in collaboration
with other Internet web sites. Personally identifiable information that you provide to those third-party sites
may be sent to us so that we can deliver the requested service. We process such information under The Policy.
Similarly, we may provide access to third party applications, such as gadgets or extensions, through our website.
Any information when you enable such a third party application is processed under The Policy.
Any information collected by a third party application provider is governed by their privacy policies.
Except as stated elsewhere in The Policy, we will not disclose personally identifiable information about our users
to any third party without your prior consent.

How is personal information changed or removed?

You may contact us any time at sale@sport.co.thto request any of the following:

1) see what personally identifiable information we have about you, if any,

2) change or correct any personally identifiable information we have about you,

3) have us delete any personally identifiable information we have about you,

4) express any concern you have about our use of your personally identifiable information.
It is not technologically possible to change or delete each and every instance of the information
we hold on you from our systems, and data may remain in non-erasable or aggregate form.
We may retain data for a period in our backup or temporary systems. We may also retain some
information for longer periods as required by law, contract, or auditing requirements.

 

What is www.sport.co.th Security?

We store your personal data on a secure server that is password protected and shielded from the outside
world by a firewall. We have in place policies that are intended to ensure, as far as possible, the security
and integrity of all our information, including your personally identifying information. We are PCI compliant
to provide enhanced protection for your payment information.  However, no system or information can ever be
fully protected against every possible hazard. As a result, we cannot ensure or warrant the security or privacy
of any information you provide to us and, accordingly, you do so at your own risk.

Whenever we collect particularly sensitive information (such as credit card data), that information is encrypted
and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a closed lock icon at the bottom of your
web browser, looking for "https" at the beginning of the address of the web page

 

How will you know of changes to The Policy?

We may change The Policy from time to time. We therefore ask you to check it occasionally to ensure that
you are aware of the most recent version. The Policy was last updated November 18, 2014.

 

How can you contact Sportathlon with inquiries or complaints?

If you have any questions or complaints about The Policy, please contact us at sale@sport.co.th .

You may also contact us by mail at Sportathlon, 283/68 Home Place Office Building, 14th Fl, 
Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 13) Bangkok 10110. Complaints will be resolved internally in accordance with our complaints procedures.